اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ بهمن ۱۳۹۷

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی

ترم ۴ نيمسال دوم تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

یکشنبه

پروژه مالی

خانم حسین مردی

۱۰- ۸

۲

پنج شنبه

حسابداری پیمانکاری

آقای نعیم پور

۱۰:۳۰- ۸

۳

حسابداری مالی

آقای بیک زند

۱۲:۳۰- ۱۰:۳۰

۴

حسابداری مالیاتی

آقای عامری

۱۵- ۱۳

۵

حسابداری بهای تمام شده۱

آقای بیک زند

۱۷- ۱۵

۶

اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی

خانم پولاد

۱۹- ۱۷

۷

کارورزی (۲)

خانم حسین مردی

*

خانم میراحمدی

*دانشجویان گرامی دقت نمایند: نحوه برگزاری درس پروژه مالی و واحد کارورزی (۲) پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.