آموزش ثبت نام در سامانه دانشجویی بهزیستی ( ویژه دانشجویان توانیاب )