اخبار و اطلاعیه ها

۵ دی ۱۳۹۷

اطلاعیه: موارد انضباطی در زمان برگزاری جلسات امتحانی

اطلاعیه

دانشجویان عزیز خواهشمند است موارد انضباطی ذیل را در زمان برگزاری جلسات امتحانی رعایت فرمائید.

۱- ارتکاب تقلب به هر نحو (استفاده دانشجو از اطلاعات، تجهیزات و یا امکانات به صورتی که مجاز نباشد، با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی یا پژوهشی موظف).

۲- فرستادن دیگری به جای خود یا شرکت به جای دیگری در جلسه آزمون

۳- همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه (به جز مواردی که قبلا توسط مدرس یا بخش آزمون محل آموزش به صورت کتبی اعلام گردیده باشد).

۴- همراه داشتن تلفن همراه، پیجر، پخش کننده های صدا و تصویر (پلیرها)، سایر دستگاه های الکترونیکی ضبط و پخش و ارسال صدا و تصویر و تجهیزات آنها.

۵- همراه داشتن ماشین حساب (بجز مواردی که قبلا توسط مدرس یا بخش آزمون محل آموزش به صورت کتبی اعلام گردیده باشد).

۶- مبادله هر شیء یا وسیله بین دانشجویان داخل جلسه آزمون، تمرکز نگاه به سایر دانشجویان در حال آزمون و برگه  آنها

۷- صحبت با دیگر دانشجویان و مراقبین در حین برگزاری آزمون (مدرس در حد معقول و محدود از این مورد استثناء است).

۸- ارتکاب هر عملی که موجب برهم خوردن نظم و آرایش جلسه آزمون و مجموعه آموزشی باشد، همانند تجمع بعد از خروج از جلسه در اطراف محل برگزاری.

۹- عدم رعایت تذکرات و توصیه های مراقبان و مسئولان جلسه آزمون (مانند ننشستن بر روی صندلی شماره گذاری نشده غیرمرتبط).

۱۰- از بین بردن یا تخریب مدارک و یا تجهیزات محل آزمون.

۱۱- تفکیک و جداسازی برگه های امتحانی بهم دوخته شده (منگنه شده).

۱۲- خارج نمودن مستندات، مدارک و اوراق امتحانی از محل آزمون بدون اطلاع مسئولان جلسه.

۱۳- همراه نداشتن کارت شناسایی و دانشجویی (نوشتن هرگونه یادداشت بر روی کارت مذبور معادل برگه تقلب محسوب می­گردد).

۱۴- عدم رعایت سایر ضوابط از قبل اعلام شده توسط حوزه آموزش نظیر حضور به موقع در جلسه آزمون.

"واحد آموزش مرکز"