اخبار و اطلاعیه ها

۵ دی ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی - ترم ۳

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال اول تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی - ترم ۳

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

ویراستاری و صفحه آرایی

شنبه

۹۷/۱۰/۲۲

۱۰:۴۵

۲

مخاطب شناسی

دوشنبه

۹۷/۱۰/۲۴

۱۰:۳۰

۳

ارتباط با رسانه

چهارشنبه

۹۷/۱۰/۲۶

۱۰:۳۰

۴

مراسم و تشریفات

پنج شنبه

۹۷/۱۰/۲۷

۸:۳۰

۵

متون تخصصی

شنبه

۲۹/۱۰/۹۷

۱۱

۶

تربیت بدنی

دوشنبه

۹۷/۱۱/۰۱

۸:۳۰

۷

کارآفرینی

سه شنبه

۹۷/۱۱/۰۲

۱۴

۸

ارتباط تصویری

پنج شنبه

۹۷/۱۱/۰۴

۸:۳۰

۹

چاپ و نشر

شنبه

۹۷/۱۱/۰۶

۸:۳۰