اخبار و اطلاعیه ها

۵ دی ۱۳۹۷

برنامه زماني امتحانات دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت فرهنگی ورزشی - ترم ۳

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال اول تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت فرهنگی ورزشی - ترم ۳

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

روش تحقیق

شنبه

۹۷/۱۰/۲۲

۱۳

۲

مدیریت فرهنگی ورزشی

دوشنبه

۹۷/۱۰/۲۴

۱۰:۳۰

۳

کاربرد وسائل سمعی و بصری

چهارشنبه

۹۷/۱۰/۲۶

۸:۳۰

۴

رفتارشناسی فرهنگی ورزشی

پنج شنبه

۹۷/۱۰/۲۷

۸:۳۰

۵

برنامه ریزی اوقات و فراغت

شنبه

۹۷/۱۰/۲۹

۱۱

۶

ورزش(۱)

دوشنبه

۹۷/۱۱/۰۱

۸:۳۰

۷

اقتصاد فرهنگی ورزشی

چهارشنبه

۹۷/۱۱/۰۳

۸:۳۰

۸

مدیریت فناوری اطلاعات در فرهنگ ورزش

پنج شنبه

۹۷/۱۱/۰۴

۱۳:۳۰

۹

دولت و برنامه ریزی فرهنگی ورزشی

شنبه

۹۷/۱۱/۰۶

۸:۳۰