اخبار و اطلاعیه ها

۲۰ شهریور ۱۳۹۷

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی ترم ۳

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی  ترم ۳

نيمسال اول تحصیلی  ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

یکشنبه

چاپ و نشر

خانم اکبرپور

۱۵- ۱۳

۲

یکشنبه

متون تخصصی

آقای یارمحمدی

۱۷- ۱۵

۳

یکشنبه

ارتباط تصویری

خانم اکبرپور

۱۹- ۱۷

۴

دوشنبه

تربیت بدنی

آقای محمودآبادی

(گروه A)

۱۰- ۸

(گروه B)

۱۲- ۱۰

۵

سه شنبه

مخاطب شناسی

آقای دکترجمالی

۱۴:۴۰- ۱۳

۶

سه شنبه

ارتباط با رسانه

خانم رجایی

۱۶- ۱۴:۴۰

۷

سه شنبه

مراسم و تشریفات

خانم رجایی

۱۸:۱۵- ۱۶

۸

پنج شنبه

ویراستاری و صفحه آرایی

آقای حاجی وند

۱۰- ۸

۹

پنج شنبه

کارآفرینی

خانم فرخی

۱۲-۱۰