اخبار و اطلاعیه ها

۲۰ شهریور ۱۳۹۷

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی ترم۳ (گروه B)

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی ترم۳ (گروه B)

نيمسال اول تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

سه شنبه

حسابداری مالی پیشرفته (۱)

آقای توسل

۱۶:۳۰- ۱۴:۱۵

۲

سه شنبه

پژوهش عملیاتی(۲)

آقای توکلی

۱۸:۴۵- ۱۶:۳۰

۳

پنج شنبه

بازار پول و سرمایه

خانم پولاد

۹:۴۵- ۸

۴

پنج شنبه

حسابداری منابع انسانی

خانم حسین مردی

۱۱:۴۵- ۹:۴۵

۵

پنج شنبه

زبان تخصصی(۲)

آقای یارمحمدی

۱۴- ۱۲:۴۵

۶

پنج شنبه

تجارت الکترونیک

خانم فرخی

۱۵:۴۵- ۱۴:۱۵

۷

پنج شنبه

مدیریت بانکداری و بیمه

خانم پولاد

۱۷- ۱۵:۴۵

۸

پنج شنبه

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

خانم نصراله

۱۸:۴۵- ۱۷