اخبار و اطلاعیه ها

۵ خرداد ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۴

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم  تحصيلي ۹۷-۱۳۹۶

دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۴

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

حسابداری مالیاتی

دوشنبه

۹۷/۰۳/۲۸

۸:۱۵

۲

اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی

چهارشنبه

۹۷/۰۳/۳۰

۱۰:۴۵

۳

حسابداری پیمانکاری

شنبه

۹۷/۰۴/۰۲

۱۵:۳۰

۴

حسابداری بهای تمام شده (۱)

سه شنبه

۹۷/۰۴/۰۵

۱۰:۳۰

۵

تربیت بدنی

پنج شنبه

۹۷/۰۴/۰۷

۱۵:۳۰

۶

حسابداری مالی

شنبه

۹۷/۰۴/۰۹

۱۴:۳۰