اخبار و اطلاعیه ها

۵ خرداد ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت فرهنگی ورزشی - ترم ۲

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم  تحصيلي ۹۷-۱۳۹۶

دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت فرهنگی ورزشی - ترم ۲

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

جامعه شناسی فرهنگی ورزشی

یکشنبه

۹۷/۰۳/۲۷

۱۰:۴۰

۲

انسان در اسلام

دوشنبه

۹۷/۰۳/۲۸

۱۳

۳

کمکهای اولیه

چهارشنبه

۹۷/۰۳/۳۰

۸:۳۰

۴

مدیریت استراتژیک

پنج شنبه

۹۷/۰۳/۳۱

۱۴

۵

زبان تخصصی

شنبه

۹۷/۰۴/۰۲

۸:۳۰

۶

اصول و فنون مذاکره

یکشنبه

۹۷/۰۴/۰۳

۱۴

۷

مدیریت اسلامی

سه شنبه

۹۷/۰۴/۰۵

۸:۳۰

۸

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

چهارشنبه

۹۷/۰۴/۰۶

۱۴

۹

حقوق فرهنگی ورزشی

پنج شنبه

۹۷/۰۴/۰۷

۱۱:۱۵

۱۰

قوانین و مقررات عمومی

پنج شنبه

۹۷/۰۴/۰۷

۱۱:۱۵

۱۱

آشنایی با مراکز و سازمانهای فرهنگی ورزشی

شنبه

۹۷/۰۴/۰۹

۱۱