اخبار و اطلاعیه ها

۵ خرداد ۱۳۹۷

برنامه امتحانی دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت فرهنگی ورزشی - ترم ۴

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم  تحصيلي ۹۷-۱۳۹۶

دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت فرهنگی ورزشی - ترم ۴

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

روابط بین الملل فرهنگی- ورزشی

یکشنبه

۹۷/۰۳/۲۷

۱۰:۴۰

۲

انسان در اسلام

دوشنبه

۹۷/۰۳/۲۸

۱۳

۳

مدیریت تشریفات،رویدادها و جشنواره های فرهنگی- ورزشی

سه شنبه

۹۷/۰۳/۲۹

۱۴

۴

مدیریت فرهنگی- ورزشی

پنج شنبه

۹۷/۰۳/۳۱

۸:۳۰

۵

طراحی دکور و غرفه آرایی

شنبه

۹۷/۰۴/۰۲

۱۱

۶

روش تحقیق

دوشنبه

۹۷/۰۴/۰۴

۹

۷

اصول و فنون مذاکره

چهارشنبه

۹۷/۰۴/۰۶

۸:۳۰

۸

کارگاه ارتباط تصویری

پنج شنبه

۹۷/۰۴/۰۷

۱۳:۳۰

۹

مدیریت بورس

شنبه

۹۷/۰۴/۰۹

۱۴:۳۰