اخبار و اطلاعیه ها

۱۴ بهمن ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۲

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۲

نيمسال دوم تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

چهارشنبه

زبان خارجی عمومی

خانم صدرایی منش

۱۴:۴۰- ۱۲:۳۰

۲

چهارشنبه

اخلاق اسلامی

خانم زینعلی

۱۶- ۱۴:۴۰

۳

چهارشنبه

کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات

خانم رحیمی فر

۱۷:۱۵- ۱۶

۴

چهارشنبه

مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی

خانم میراحمدی

۱۹- ۱۷:۱۵

۵

پنج شنبه

کارآفرینی

خانم فرخی

۱۰- ۸

۶

پنج شنبه

اقتصاد کلان

خانم میلانی

۱۲:۳۰- ۱۰:۳۰

۷

پنج شنبه

حسابداری شرکتهای غیرسهامی

آقای بیک زند

۱۵- ۱۲:۳۰

۸

پنج شنبه

اصول حسابرسی

خانم حسین مردی

۱۷:۳۰- ۱۵

۹

پنج شنبه

روش های آماری

آقای بدیهی

۱۹:۳۰- ۱۷:۳۰