اخبار و اطلاعیه ها

۱۴ بهمن ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی - ترم ۲ گروه B

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی - ترم ۲  گروه B

نيمسال دوم تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

سه شنبه

زبان تخصصی(۱)

آقای توکلی

۱۷- ۱۵

۲

سه شنبه

پژوهش عملیاتی(۱)

آقای توکلی

۱۹:۱۵- ۱۷

۳

چهارشنبه

کاربرد نرم افزار های حسابداری پیشرفته

خانم مرآتی

۱۷- ۱۴:۴۵

۴

چهارشنبه

آمار و کاربرد آن در حسابداری

آقای بدیهی

۱۹- ۱۷

۵

پنج شنبه

روانشناسی کار

خانم تاج زاده مهر

۱۰- ۸

۶

پنج شنبه

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

خانم فرخ زاد

۱۲- ۱۰

۷

پنج شنبه

روش تحقیق در حسابداری

خانم قاسمعلی

۱۴- ۱۲

۸

پنج شنبه

تفسیر موضوعی قرآن

خانم زینعلی

۱۶- ۱۴

۹

پنج شنبه

مدیریت منابع انسانی

خانم فرخی

۱۸- ۱۶

۱۰

پنج شنبه

اخلاق حرفه ای در تجارت

خانم حسین مردی

۲۰- ۱۸