اخبار و اطلاعیه ها

۱۴ بهمن ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات ترم ۲

برنامه درسي دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات ترم ۲

نيمسال دوم  تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

دوشنبه

برنامه سازی تحت وب

خانم دلاوری

۱۵:۴۰- ۱۳:۳۰

۲

دوشنبه

مدیریت فناوری اطلاعات

خانم رحیمی فر

۱۷:۴۰- ۱۵:۴۰

۳

دوشنبه

مهندسی نرم افزار

خانم رحیمی فر

۱۹:۴۰- ۱۷:۴۰

۴

پنج شنبه

طراحی پیاده سازی زیر ساخت شبکه های کامپیوتری

آقای قریشی

۱۰:۳۰- ۸:۳۰

۵

پنج شنبه

خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

آقای قریشی

۱۲:۳۰- ۱۰:۳۰

۶

پنج شنبه

کنترل پروژه

آقای قریشی

۱۵:۳۰- ۱۳:۳۰

۷

پنج شنبه

ریاضیات مهندسی

آقای بدیهی

۱۷:۳۰- ۱۵:۳۰

۸

پنج شنبه

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

آقای قریشی

۱۹:۳۰- ۱۷:۳۰

۹

جمعه

ورزش ۱

آقای نیازی پور

۱۸- ۱۶