اخبار و اطلاعیه ها

۱۴ بهمن ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی ترم ۲

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی ترم ۲

نيمسال دوم  تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

دوشنبه

ترجمه همزمان فارسی به انگلیسی

آقای یارمحمدی

۱۰:۳۰- ۸

۲

سه شنبه

کاربرد موضوعی اصطلاحات در ترجمه

خانم صدرایی منش

۱۵:۳۰- ۱۳:۳۰

۳

سه شنبه

ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی

آقای یارمحمدی

۱۷:۴۰- ۱۵:۳۰

۴

سه شنبه

اصول نگارش

خانم صدرایی منش

۲۰- ۱۷:۴۰

۵

پنج شنبه

آواشناسی لهجه های متداول

آقای عراقی

۱۰- ۸

۶

پنج شنبه

تحلیل مقابله ای

آقای رحیم زاده

۱۱:۴۵- ۱۰

۷

پنج شنبه

اصول و فنون مذاکره

خانم فرخی

۱۳:۱۵- ۱۱:۴۵

۸

پنج شنبه

مکاتبات

آقای یارمحمدی

۱۵:۴۰- ۱۴

۹

پنج شنبه

انقلاب اسلامی

خانم زینعلی

۱۷- ۱۵:۴۰

۱۰

پنج شنبه

فرهنگ ملل

آقای یارمحمدی

۱۸:۴۵- ۱۷