اخبار و اطلاعیه ها

۱۴ بهمن ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی ترم ۲

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی ترم ۲

نيمسال دوم تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

سه شنبه

خواندن و درک مفاهیم مقدماتی

آقای توکلی

۱۵- ۱۳:۳۰

۲

سه شنبه

کاربرد اصطلاحات در ترجمه

خانم صدرایی منش

۱۶:۵۰- ۱۵

۳

سه شنبه

گفت و شنود مقدماتی

خانم اصلانی

۱۹- ۱۶:۵۰

۴

پنج شنبه

ترجمه متون ساده

آقای رحیم زاده

۱۰- ۸

۵

پنج شنبه

آزمایشگاه مقدماتی

آقای عراقی

۱۲- ۱۰

۶

پنج شنبه

دستور زبان مقدماتی

آقای عراقی

۱۳:۴۵- ۱۲

۷

پنج شنبه

کارآفرینی

خانم فرخی

۱۵:۲۰- ۱۳:۴۵

۸

پنج شنبه

واژه شناسی

آقای یارمحمدی

۱۷- ۱۵:۲۰

۹

پنج شنبه

فرهنگ عمومی

خانم فرخی

۱۸:۴۵- ۱۷

۱۰

جمعه

تربیت بدنی(۱)

آقای نیازی پور

۱۴- ۱۲