اخبار و اطلاعیه ها

۱۱ بهمن ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۴

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری- مالی ترم ۴

نيمسال دوم  تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

یکشنبه

A

حسابداری مالی پیشرفته (۲)

خانم حسین مردی

۱۶:۱۵- ۱۴

۲

یکشنبه

کاربرد استانداردهای حسابداری

خانم حسین مردی

۱۸:۱۵- ۱۶:۱۵

۳

یکشنبه

B

حسابداری مالی پیشرفته (۲)

خانم حسین مردی

۲۰:۲۰- ۱۸:۱۵

۴

سه شنبه

پروژه مالی

آقای پاکزاد

۱۱- ۸

۵

چهارشنبه

پروژه مالی

آقای پاکزاد

۱۱- ۸

۶

پنج شنبه

مباحث جاری در حسابداری

آقای بیک زند

۱۰- ۸

۷

پنج شنبه

حسابداری تلفیقی

خانم حسین مردی

۱۲- ۱۰

۸

پنج شنبه

مدیریت بانکداری و بیمه

خانم میراحمدی

۱۵- ۱۳

۹

کارورزی(۲)

آقای پاکزاد

**

آقای توسل

**

آقای محمودی

**


**دانشجویان گرامی دقت نمایند: نحوه برگزاری درس کارورزی (۲) و پروژه مالی پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.