اخبار و اطلاعیه ها

۱۴ دی ۱۳۹۶

اطلاعیه امتحانات:موارد انضباطی مندرج در شیوه نامه برگزاری امتحانات دانشگاه

اطلاعیه امتحانات

دانشجویان گرامی طبق ماده (۶) شیوه نامه برگزاری امتحانات دانشگاه، رعایت موارد انضباطی که در جلسه امتحان، ارتکاب آنها توسط دانشجویانتخلف محسوب می شود لازم الاجرا می باشد.

۱-  ارتکاب تقلب به هر نحو (استفاده دانشجو از اطلاعات،تجهیزات و یا امکانات به صورتی که مجاز نباشد.یا قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی یا پژوهشی موظف).

۲-  فرستادن شخص دیگری بجای خود یا شرکت به جای دیگری در جلسه آزمون

۳-  همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه (به جز مواردی که قبلا توسط مدرس یا بخش آزمون محل آموزش به صورت کتبی اعلام گردیده باشد).

۴-  همراه داشتن تلفن همرا، پیجر، پخش کننده های صدا و تصویر (پلیرها). سایر دستگاه های الکترونیکی ضبط و پخش و ارسال صدا و تصویر و تجهیزات آنها.

۵-  همراه داشتن ماشین حساب (بجز مواردی که قبلا توسط مدرس یا بخش آزمون محل آموزش به صورت کتبی اعلام گردیده باشد).

۶-  مبادله هر شیء یا وسیله بین دانشجویان داخل جلسه آزمون، تمرکز نگاه به سایر دانشجویان در حال آزمون و برگه آنها

۷-  صحبت با دیگر دانشجویان و مراقبین در حین برگزاری آزمون (مدرس در حد معقول و محدود از این مورد استثناء است).

۸-  ارتکاب هر عملی که موجب برهم خوردن نظم و آرایش جلسه آزمون و مجموعه آموزشی باشد، همانند تجمع بعد از خروج از جلسه در اطراف محل برگزاری.

۹-  عدم رعایت تذکرات و توصیه های مراقبان و مسئولان جلسه آزمون (مانند نشستن بر روی صندلی شماره گذاری نشده غیر مرتبط).

۱۰- از بین بردن یا تخریب مدارک و یا تجهیزات محل آزمون.

۱۱- تفکیک و جداسازی برگه های امتحانی بهم دوخته شده (منگنه شده).

۱۲- خارج نمودن مستندات، مدارک و اوراق امتحانی از محل آزمون بدون اطلاع مسئولان جلسه.

۱۳- همراه نداشتن کارت شناسایی و دانشجویی (نوشتن هرگونه یادداشت بر روی کارت مذبور معادل برگه تقلب محسوب می گردد).

۱۴- عدم رعایت سایر ضوابط از قبل اعلام شده توسط حوزه آموزش نظیر حضور به موقع در جلسه آزمون.

 

عواقب ناشی از عدم توجه به موارد ذیل به عهده شخص دانشجو می باشد