اخبار و اطلاعیه ها

۲۸ مهر ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی

ترم ۴ - نيمسال اول تحصیلی  ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

یکشنبه

کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات

خانم معدن کن

۱۳- ۱۱

۲

یکشنبه

دانش خانواده و جمعیت

خانم زینعلی

۱۵- ۱۳

۳

یکشنبه

فرهنگ عمومی

خانم سکندری

۱۷- ۱۵

۴

یکشنبه

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی سیاسی

آقای رحیم زاده

۱۹:۴۰- ۱۷:۳۰

۵

سه شنبه

خواندن و درک آثار مکتوب

خانم صدرایی منش

۱۰- ۸

۶

سه شنبه

خواندن و درک متون رسمی

خانم صدرایی منش

۱۲- ۱۰

۷

سه شنبه

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی اداری و بازرگانی

آقای یارمحمدی

۱۵- ۱۲:۳۰

۸

سه شنبه

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی رسانه ای

آقای رحیم زاده

۱۷:۳۰- ۱۵

۹

سه شنبه

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی حقوقی

آقای یارمحمدی

۱۹:۴۰- ۱۷:۳۰