اطلاعیه کلاس های جبرانی

۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

اطلاعيه جبرانی کلاسهای درس استاد خانم همتی

اطلاعيه جبرانی کلاسهای درس استاد خانم همتی

نام درس

تاریخ برگزاری جبرانی

ارتباطات انسانی

پنج شنبه ۹۵/۰۲/۳۰ از ساعت ۱۹:۳۰- ۱۵:۳۰

پنج شنبه ۹۵/۰۳/۰۶ از ساعت ۱۹:۳۰- ۱۶:۳۰

روانشناسی کار

سه شنبه ۹۵/۰۳/۰۴ از ساعت ۱۹:۳۰- ۱۵:۳۰