اطلاعیه کلاس های جبرانی

۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

اطلاعیه کلاس جبرانی درس "کارآفرینی" استاد: آقای صدیقی مقدم

اطلاعیه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس "کارآفرینی" استاد: آقای صدیقی مقدم روز شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۰۸

ساعت  ۱۲- ۸ تشکیل می گردد.