اطلاعیه کلاس های جبرانی

۱۶ فروردین ۱۳۹۵

اطلاعيه کلاسهای جبرانی استاد:آقای مختاری

اطلاعيه کلاس جبرانی

کلاسهای جبرانی استاد:آقای مختاری، روزهای چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۱/۲۵ و ۹۵/۰۲/۲۹ ساعت ۱۶- ۹  تشکیل می گردد.