اطلاعیه کلاس های جبرانی

۹ اسفند ۱۳۹۴

اطلاعیه کلاس جبرانی درس "اصول حسابرسی" استاد:خانم صادقی

اطلاعیه کلاس جبرانی درس "اصول حسابرسی" استاد:خانم صادقی

کلاس جبرانی درس "اصول حسابرسی" استاد:خانم صادقی، روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ ساعت ۳۰/۱۸- ۱۶  کلاس ۳۰۱ تشکیل می گردد.