اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

برنامه امتحانی: دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – خانواده - ترم ۱

برنامه زماني امتحانات پايانی دروس پیشنیاز نيمسال دوم تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی خانواده - ترم ۱

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

جامعه شناسی خانواده

شنبه

۹۸/۰۴/۰۱

۱۱

۲

روانشناسی عمومی

سه شنبه

۹۸/۰۴/۰۴

۱۴:۳۰