اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

برنامه امتحانی: دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی - ترم ۴

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی - ترم ۴

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

اخلاق اسلامی

دوشنبه

۹۸/۰۳/۲۰

۱۴

۲

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی رسانه ای

چهارشنبه

۹۸/۰۳/۲۲

۱۰

۳

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی سیاسی

شنبه

۹۸/۰۳/۲۵

۱۰:۳۰

۴

خواندن و درک متون رسمی

دوشنبه

۹۸/۰۳/۲۷

۱۱

۵

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی اداری و بازرگانی

چهارشنبه

۹۸/۰۳/۲۹

۱۱:۳۰

۶

خواندن ودرک آثار مکتوب

شنبه

۹۸/۰۴/۰۱

۱۴

۷

ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی حقوقی

چهارشنبه

۹۸/۰۴/۰۵

۱۴:۳۰