اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

برنامه امتحانی: دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت فرهنگی ورزشی - ترم ۴

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت فرهنگی ورزشی - ترم ۴

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

کارگاه ارتباط تصویری

یکشنبه

۹۸/۰۳/۲۶

۹

۲

طراحی دکور و غرفه آرایی

سه شنبه

۹۸/۰۳/۲۸

۱۳

۳

مدیریت بورس

پنج شنبه

۹۸/۰۳/۳۰

۱۴

۴

روابط بین الملل فرهنگی-ورزشی

یکشنبه

۹۸/۰۴/۰۲

۸:۳۰

۵

مدیریت بازاریابی فرهنگی ورزشی

سه شنبه

۹۸/۰۴/۰۴

۱۱:۳۰

۶

مدیریت تشریفات،رویدادها و جشنواره های فرهنگی-ورزشی

پنج شنبه

۹۸/۰۴/۰۶

۸:۳۰

۷

روانشناسی کار

یکشنبه

۹۸/۰۴/۰۹

۱۵:۳۰