اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

برنامه امتحانی: دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۲

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۸ -۱۳۹۷

دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۲

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

کارآفرینی

شنبه

۹۸/۰۳/۲۵

۱۴

۲

زبان خارجی عمومی

یکشنبه

۹۸/۰۳/۲۶

۹

۳

حقوق بازرگانی

سه شنبه

۹۸/۰۳/۲۸

۱۵

۴

اقتصاد کلان

پنج شنبه

۹۸/۰۳/۳۰

۱۴

۵

حسابداری شرکتهای غیرسهامی

یکشنبه

۹۸/۰۴/۰۲

۱۵

۶

اصول حسابرسی

سه شنبه

۹۸/۰۴/۰۴

۱۱:۳۰

۷

روشهای آماری

پنج شنبه

۹۸/۰۴/۰۶

۱۵:۱۵

۸

مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی

یکشنبه

۹۸/۰۴/۰۹

۱۳:۳۰