اخبار و اطلاعیه ها

۲۵ بهمن ۱۳۹۷

جدول زمانبندی مراجعه دانشجویان به مرکزجهت تائید نهائی انتخاب واحد و پرداخت شهریه

جدول زمانبندی مراجعه دانشجویان به مرکزجهت تائید نهائی انتخاب واحد و پرداخت شهریه

ردیف

رشته تحصیلی

زمان مراجعه

ساعت مراجعه

۱

کارشناسی حسابداری مالی

کاردانی حسابداری مالی

(کلیه دانشجویان)

شنبه

۹۷/۱۱/۲۷

۱۵:۳۰- ۹

یکشنبه

۹۷/۱۱/۲۸

۱۶:۳۰- ۹

سه شنبه

۹۷/۱۱/۳۰

۲

کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی ترم ۴

شنبه

۹۷/۱۱/۲۷

۱۵:۳۰- ۹

یکشنبه

۹۷/۱۱/۲۸

۱۶:۳۰- ۹

۳

کارشناسی مترجمی همزمان انگلیسی ترم ۲

دوشنبه

۹۷/۱۱/۲۹

۱۶:۳۰- ۹

۴

کاردانی مترجمی زبان انگلیسی آثار مکتوب ترم ۴

یکشنبه

۹۷/۱۱/۲۸

۱۶:۳۰- ۹

۵

کاردانی مترجمی زبان انگلیسی آثار مکتوب ترم ۲

دوشنبه

۹۷/۱۱/۲۹

۱۶:۳۰- ۹

۶

کاردانی روابط عمومی ترم ۴

کارشناسی فناوری اطلاعات ترم ۴

کارشناسی مدیریت امور فرهنگی ورزشی ترم ۴

دوشنبه

۹۷/۱۱/۲۹

۱۶:۳۰- ۹

چهارشنبه

۰۱/۱۲/۹۷

۷

کارشناسی مددکاری اجتماعی- خانواده ترم ۲

چهارشنبه

۹۷/۱۲/۰۱

۱۶- ۹

دانشجویان گرامی  زمان نماز و ناهار همکاران:  از ساعت ۱۳ الی ۱۳:۴۵ می باشد لطفاً در این زمان مراجعه نفرمائید.