اخبار و اطلاعیه ها

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان زبان انگلیسی ترم ۲

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان زبان انگلیسی ترم ۲

نيمسال دوم  تحصیلی  ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

دوشنبه

کاربرد موضوعی اصطلاحات در ترجمه

خانم صدرایی منش

۱۷- ۱۵

۲

تحلیل مقابله ای

خانم چهارسوقی

۱۹- ۱۷

۳

سه شنبه

ترجمه همزمان انگلیسی به فارسی

خانم معززی

۱۲:۳۰- ۱۰

۴

ترجمه همزمان فارسی به انگلیسی

۱۵- ۱۲:۳۰

۵

فرهنگ ملل

۱۷- ۱۵

۶

اصول نگارش

خانم صدرایی منش

۱۹- ۱۷

۷

پنج شنبه

مکاتبات

آقای یارمحمدی

۱۲:۳۰- ۱۰

۸

آواشناسی لهجه های متداول

۱۵- ۱۲:۳۰

۹

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

خانم نصراله

۱۷- ۱۵

۱۰

مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی

۱۹- ۱۷