پذيرش دانشجو در دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای مرکز آموزش علمی ـ کاربردی رعد ، نیمسال دوم (بهمن ماه) سال...
افرادی که با ناتوانی های جسمی روبرو هستند، پس از گذراندن ۴ سال تحصيل در دبيرستان که غالباً با بهره مندی از کمک ها و مساعدت ها...
پذيرش دانشجو در دوره های كارداني و کارشناسی حرفه ای مرکز آموزش علمی ـ کاربردی رعد ، نیمسال دوم (بهمن ماه) سال تحصیلی ۹۴-۹۳ آغاز شد.

اطلاعیه ها