آیین فارغ التحصیلی نخستین گروه از دانشجویان فارغ التحصیل مرکز آموزش علمی کاربردی رعد.
پذيرش دانشجو در دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای مرکز آموزش علمی ـ کاربردی رعد ، نیمسال دوم (بهمن ماه) سال...
افرادی که با ناتوانی های جسمی روبرو هستند، پس از گذراندن ۴ سال تحصيل در دبيرستان که غالباً با بهره مندی از کمک ها و مساعدت ها...

اطلاعیه ها