رشته های کارشناسی

کارشناسی حرفه ای مدیریت رفاه اجتماعی

کارشناسی حرفه ای مدیریت رفاه اجتماعی

تعریف:

دوره کارشناسی ناپیوسته حرفه ای مدیریت رفاه اجتماعی مجموعه ای از قابلیت هاست که فرد را برای بکارگیری روشهای جمع آوری اطلاعات، الگوهای تحقیق و پژوهش در زمینه سیاست­های اجتماعی، پیاده سازی مدلهای ارایه خدمات اجتماعی بویم در ایران، بکارگیری نظریه های علمی در تشخیص مشکلات پیچیده سیاست های اجتماعی، ارزشیابی برای برنامه ها و راهکارهای اجرا شده به منظور ارتقا کیفیت خدمات و سیاستهای رفاه اجتماعی و … آماده می­کند.

هدف از این دوره تربیت نیروهای متخصص در امر رفاه اجتماعی کشور به منظور تاثیرگذاری بر سیاستهای اجتماعی کشور از قبیل تامین اجتماعی، حمایت­های اجتماعی، مسکن، بهداشت، اشتغال، آموزش وپرورش و همچنین مدیریت و هدایت بخشهای ارائه دهنده رفاه اجتماعی و خدمات اجتماعی است.

ضرورت و اهمیت:

مدیریت رفاه اجتماعی به آن جنبه­هایی از سیاست اجتماعی،عملکر بازار، مصرف شخصی وروابط بین افراد که در افزودن و با کاستن از بهزیستی با رفاه اشخاص و گروه ها موثر هستند، علاقمند است. رفاه اجتماعی زمینه اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیکی و سازمانی را که رفاه در درون آن تولید، توزیع و مصرف می شود ارتباط می یابد.

مشاغل قابل احراز:
  • – در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی وسازمان بهزیستی:
  • – کارشناس مطالعات رفاه اجتماعی
  • – کارشناس امور اجتماعی
  • – کارشناس آسیب های اجتماعی
  • – کارشناس سیاستگذاری و توسعه اشتغال
  • – کارشناس برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی