رشته های کاردانی

کاردانی حرفه ای مشارکت های مردمی

کاردانی مشارکت های مردمی

 تعریف و هدف:

رشته کاردانی حرفه ای مشارکت های مردمی یکی از رشته های گروه مدیریت و خدمات اجتماعی دانشگاه علمی و کاربردی است. در ادامه رشته کاردانی حرفه ای مشارکت های مردمی مختصرا معرفی شده است.

مشارکت مردم به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. هر چه مردم جامعه در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و .. مشارکت بیشتری داشته باشند، از نقطه نظر فرهنگی و اجتماعی تاثیرات بسیار چشمگیری خواهد داشت. امروزه در تمامی سازمان های دولتی و غیر دولتی، حضور دانش آموختگان جلب مشارکت های مردمی ضروری به نظر می رسد. این رشته می تواند زمینه های لازم برای تاثیرگذاری بر گردهمائی های اجتماعی از جمله سالمندان، جوانان و نوجوانان، تحصیل کرده ها، زنان خانه دار و سایر اقشار جامعه را فراهم آورند تا افراد و گروه های اجتماعی با حضور در عرصه های مختلف اجتماع، در تدوین، اجراء، پایش و ارزیابی برنامه ها مشارکت نمایند و خدمات خودجوش، داوطلبانه و مردم نهاد توسعه یابد. لذا می طلبد در این راستا نیروی انسانی آموزش دیده متناسب با حجم مشارکت آحاد جامعه تربیت شده و از توانائی های علمی و تخصصی آنان در جهت رسیدن به اهداف ملی بهره برد.

دوره کاردانی حرفه ای مشارکت های مردمی، از رشته های آموزش علمی کاربردی می باشد که بر اساس نیاز سازمان های دولتی و غیر دولتی و جامعه مدنی تدوین گردیده است که از طریق آموزش و پذیرش متقاضیان علاقه مند و شاغلین دستگاه های دولتی متصدی این پست نسبت به ارتقاء سطح علمی و تخصصی آنان اقدام و با انجام کارورزی در فیلدهای مختلف مهارت های لازم را کسب نمایند.

قابلیت ها و توانمندی های فارغ التحصیلان دوره کاردانی حرفه ای مشارکت های مردمی:

– توانائی به کارگیری شیوه های جلب مشارکت به تناسب مخاطبین

– توانائی به کارگیری شیوه های آگاه سازی و ارتباط منطقی با مخاطبین

– توانائی تدوین، اجرا و پایش برنامه های جلب مشارکت

– توانائی بهره گیری از فنون و مهارت های ارتباطی و تبلیغاتی به منظور اجرای برنامه های مشارکتی کارا و اثربخش

– توانائی تاسیس و راه اندازی های مختلف با رویکرد مشارکت مردم در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معنوی

مشاغل قابل احراز:
  • – کاردان مشارکت های مردمی
  • – رئیس اداره مشارکت های مردمی
  • – کمک کارشناس معاونت مشارکت های مردمی
  • – مسئول جلب مشارکت های مردمی