مدیران گروه

استاد میترا خاقانی فرد

mkhaghanifard.raad@gmail.com

مدیر گروه رشته: مددکاری اجتماعی
فارغ التحصيل کارشناسي ارشد مطالعات زنان

استاد الهام اصلانی

easlani.raad@gmail.com

مدیر گروه رشته: مترجمی زبان انگلیسی
فارغ التحصيل کارشناسي ارشد آموزش زبان انگلیسی

استاد زهرا زینعلی

zzeynali.raad@gmail.com

مدیر گروه رشته: معارف اسلامی
فارغ التحصيل کارشناسي ارشد علوم تربیتی

استاد فرانک رجایی

frajaee.raad@gmail.com

مدیر گروه رشته: روابط عمومی
فارغ التحصيل کارشناسي ارشد مدیریت رسانه

استاد حسن محمودآبادی برجلوئی

hmahmoodabadi.raad@gmail.com

مدیر گروه رشته: ورزش و تربیت بدنی
فارغ التحصيل کارشناسي ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

استاد نینا ملازینلی

nmolazeynali.raad@gmail.com

مدیر گروه رشته: حسابداری
فارغ التحصيل کارشناسي ارشد حسابداری