استاد حسن محمودآبادی برجلوئی

hmahmoodabadi.raad@gmail.com

استاد حسن محمودآبادی برجلوئی

مدیر گروه رشته: ورزش و تربیت بدنی

سوابق پژوهشی و علمی:

  1. فارغ التحصيل کارشناسي ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
  2. مشاور رئیس در حوزه تربیت بدنی دانشگاه علمی – کاربردی واحد استان غرب تهران
  3. مولف کتاب تربیت بدنی عمومی 1و2
  4. مربی تیم ملی کشتی دانشجویان در مسابقات جهانی مغولستان
  5. سرپرست کاروان ورزشی دانشجویان در بیست و سومین دوره یونیورساد دانشجویان جهان
  6. کسب مقام نخست ” مسئول ورزش برتر” در جشنواره ورزشی دانشگاهی