امور دانشجویان دارای معلولیت

نظر به اینکه دانشجویان تحت پوشش بهزیستی شهر تهران و شهرری از پرداخت شهریه 85 درصد سهم مرکز معاف بوده و بخشی از شهریه آنان از مراکز تحت پوشش تأمین خواهد شد. در زمان ثبت نام بایستی مدارک ذیل را به امور مالی تحویل نمایند.

کپی شناسنامه
کپی کارت ملی
کپی کارت بهزیستی

مدارک فوق روی یک برگه A4  تهیه گردد.

 

گزارشات و اطلاعیه های مالی:

نحوه پرداخت 85 درصد شهریه سهم مرکز:
وارد شدن به صفحه کاربری هم آوا
از طریق منوی دسترسی
ورود به بخش تسویه حساب دانشجو
پرداخت شهریه به صورت آنلاین
ورود به بخش کارنامه مالی دانشجو جهت مشاهده وضعیت شهریه

نحوه پرداخت شهریه 15 درصد ستاد:
انتخاب واحد در بازه تعیین شده توسط واحد آموزش
ورود به بخش تأیید نهایی دروس انخاب شده
مشاهده مبلغ تعیین شده بر اساس شهریه ثابت و میزان واحدهای انتخاب شده
پرداخت شهریه به منظور تأیید نهایی
در صورت عدم پرداخت شهریه، واحدهای اخذ شده بعد از 48 ساعت توسط سامانه حذف خواهند شد.