اطلاعیه های امتحانات

دسته بندی

❌❌❌به اطلاع دانشجویان گرامی که آزمون متمرکز دارند می رساند؛ آخرین مهلت شرکت در مانور آزمایشی آزمون متمرکز و تکمیل نمودن اطلاعات روز چهارشنبه مورخ ۲۹ دی ماه می باشد. ?دانشجویان دقت نمایید شماره تماس، ورود به سامانه، اتمام نظرسنجی، تایید اطلاعات را کامل انجام دهید.
1 2 3 4 5 8