اخبار کلاس ها

دسته بندی

❌❌به اطلاع دانشجویان گرامی کارشناسی حسابداری مالی می رساند: کلاس درس “مبانی مدیریت سرمایه گذاری” استاد سرکار خانم فرخ زاد روز یکشنبه مورخ ۱۶ خردادماه (تعطیل رسمی) طبق روال معمول در زمان خود برگزار خواهد شد. تاریخ نصب اطلاعیه: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
به اطلاع دانشجویان گرامی کاردانی حسابداری مالی ترم ۱ می رساند: کلاس درس “حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی” استاد جناب آقای خیاطی روز یکشنبه مورخ ۱۶ خردادماه (تعطیل رسمی) طبق روال معمول در زمان خود برگزار خواهد شد. تاریخ نصب اطلاعیه: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
❌❌به اطلاع دانشجویان گرامی کارشناسی حسابداری مالی می رساند: کلاس درس “مبانی مدیریت سرمایه گذاری” استاد سرکار خانم فرخ زاد روز یکشنبه مورخ ۱۶ خردادماه (تعطیل رسمی) طبق روال معمول در زمان خود برگزار خواهد شد. تاریخ نصب اطلاعیه: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
به اطلاع دانشجویان گرامی کاردانی حسابداری مالی ترم ۱ می رساند: کلاس درس “حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی” استاد جناب آقای خیاطی روز یکشنبه مورخ ۱۶ خردادماه (تعطیل رسمی) طبق روال معمول در زمان خود برگزار خواهد شد. تاریخ نصب اطلاعیه: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
قابل توجه دانشجویان گرامی کاردانی حسابداری مالی: کلاس جبرانی درس “کاربرد رایانه در حسابداری” با استاد سرکار خانم صادقی روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۶-۱۴ و ۱۸-۱۶ برگزار خواهد شد. 🔴کلاس_جبرانی
قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی حسابداری مالی: کلاس جبرانی درس “مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری” با استاد جناب آقای زمانیان روزهای جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ و ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۰-۸ برگزار خواهد شد. 🔴کلاس_جبرانی
قابل توجه دانشجویان گرامی کاردانی مدیریت کسب و کار : کلاس جبرانی درس “مقررات استاندارد و کنترل کیفیت” با استاد جناب آقای زمانیان روزهای جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ و ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲-۱۰ برگزار خواهد شد. 🔴کلاس_جبرانی
❌قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی کلاس جبرانی درس “تفسیر موضوعی قرآن” با استاد سرکار خانم فضلی روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ برگزار خواهد شد. #کلاس جبرانی
❌قابل توجه دانشجویان گرامی کارشناسی حسابداری مالی کلاس جبرانی درس “پژوهش عملیاتی۲ ” با استاد سرکار خانم کشاورز روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ برگزار خواهد شد. #کلاس جبرانی
1 2 3 5