مرکز آموزش علمی کاربردی نیکوکاری رعد برگزار می‌کند: