دانشگاه علمی کاربردی نیکوکاری رعد دپارتمان های مهارت محور برگزار می کند