📢 قابل توجه دانشجویان گرامی کاردانی و کارشناسی:
دروس آزمون متمرکز نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰