به اطلاع دانشجویان گرامی کاردانی حسابداری مالی ترم ۱ می رساند:

کلاس درس “حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی” استاد جناب آقای خیاطی روز یکشنبه مورخ ۱۶ خردادماه (تعطیل رسمی) طبق روال معمول در زمان خود برگزار خواهد شد.

تاریخ نصب اطلاعیه: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱