دومین جشنواره هنری – ورزشی کشتی پهلوانی و ورزش زورخانه ای (مجازی)

دومین جشنواره هنری – ورزشی کشتی پهلوانی و ورزش زورخانه ای (مجازی)
دانشجویان، کارکنان و مدرسان
دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

آئین نامه برگزاری دومین جشنواره هنری – ورزشی کشتی پهلوانی و ورزش زورخانه ای (مجازی)

??جهت شرکت در مسابقات نام و نام خانوادگی، کد ملی و شماره تماس خود را به شماره 09052550154 ارسال نمائید.