اطلاعیه:جهت مشاوره آموزشی انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399