قابل توجه دانشجویان گرامی: اطلاعیه غیبت در امتحانات