شیوه نامه برگزاری آزمون های متمرکز بصورت غیر حضوری – اقدامات دانشجویان