هفتمین دوره مسابقات قهرمان کشوری دانشجویان(رشته پومسه)