تغییر سرور کلاس های مجازی و عدم دسترسی به جلسات ضبط شده قبلی