هفتمین دوره مسابقات قهرمان کشوری دانشجویان “رشته آمادگی جسمانی”