نواقص پرونده دانشجویی

نواقص پرونده دانشجویی

طبق بخشنامه دانشگاه جامع علمی- کاربردی با وجود داشتن نقص مدارک در پرونده تحصیلی دانشجو مرکز نمی تواند خدمات آموزشی به دانشجو ارائه دهد.

لذا هرچه سریعتر برای بر طرف کردن نقص مدارک خود تا قبل از زمان اعلام شده اقدام نمایید در غیر این صورت عواقب ناشی از آن بر عهده شخص دانشجو می باشد.