رشته های کارشناسی

کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

تعریف و هدف:

ترجمه همزمان روشی برای تسهیل ارتباطات شفاهی، کلامی و مکتوب بطور همزمان یا متوالی بین افرادی از زبان های مختلف است. مترجم همزمان با قرار گرفتن در یک محیط ارتباطی ملموس و تکرار ناپذیر از تکنیک ها و شگردهایی استفاده می کند که بتوانند نزدیک ترین معنی به منظور صادر کننده آن را داشته باشد. مترجم همزمان باید در کار خود دارای چنان مهارت، ذوق و ظرافتی باشد که ترجمه بدست آمده عاری از عیب و نقص باشد و منظور بیان کننده آن را بطور کامل انتقال دهد زیرا فرصتی برای تصحیح و تجدید نظر و یا بازآفرینی وجود ندارد. مترجم همزمان باید دارای خلاقیت کلامی و نوشتاری و گنجینه لغات گسترده بوده و بتواند در لحظه تصمیم بگیرد.

ضرورت و اهمیت:

با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن و نیاز روزافزون به ارتباطات جهانی که پایه و اساس آن بر زبان انگلیسی استوار است نیاز به متخصصانی که توانایی ایجاد این ارتباط دوسویه را به بهترین شکل ممکن داشته باشند، روزافزون نموده است.

قابلیت ها و توانمندیهای حرفه ای فارغ التحصیلان:

ارایه خدمات مترجمی در حوزه های عمومی و توانایی برقراری ارتباط کلامی.

ارایه خدمات ارتباطی تخصصی از جمله مترجم همزمان امور دینی، آئینی، ورزشی، صنعتی، سیاسی، حقوقی، پزشکی و فرهنگی، ادبی، هنری و اقتصادی.

ترجمه همزمان فیلم، نوار و رسانه های صوتی و تصویری.

برقراری ارتباط در سمینارها و همایشهای بین المللی( بین مخاطبین دو زبان )

پل ارتباطی برای گردشگران در گشت های جهانگردی و سیاحتی

مشاغل قابل احراز:

  • – مترجم همزمان در گفتگوهای رسانه های بین المللی
  • – مترجم همزمان سمینارها، کنفرانسها و نمایشگاهها
  • – مترجم همزمان گشت های سیاحتی
  • – مترجم همزمان امور صنعتی و واحدهای تولیدی
  • – مترجم همزمان تیمهای ورزشی و ماشین ها و کنفرانسهای ورزشی
  • – مترجم همزمان تخصصی در رشته های دینی، آئینی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی، اقتصادی، پزشکی، ادبی، هنری و …