رشته های کارشناسی

دوره مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات

دوره مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات

تعریف و هدف:

دوره کارشناسی ناپیوسته علمی- کاربردی مهندسی فناوری اطلاعات دوره ای است که ضمن آمادگی و زمینه سازی علمی، حاوی آموزش بهره گیری از ابزارهای فناورانه اطلاعات به گونه ای موثر و کاربردی در حوزه های مختلف طراحی و برنامه سازی تحت وب، تجارت الکترونیکی، امنیت اطلاعات و … می باشد. این دوره دانش آموختگانی را تربیت میکندکه با کسب مجموعه ای از علوم نظری و مهارت های عملی فناوری اطلاعات، بتوانند مسئولیت های موجود در خصوص طراحی، عملیاتی سازی، پشتیبانی و بهره برداری مناسب از سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری و نیز جمع آوری، ذخیره سازی، سازمان دهی، بازاریابی، انتقال و پردازش اطلاعات را در حوزه های مختلف کاری با تصدی مشاغل و مسئولیتهای مرتبط ایفا نمایند.

ضرورت و اهمیت:

توسعه ارتقای فناوری اطلاعات و تلفیق آن با مباحث شبکه های اطلاعاتی و همچنین مدیریت، محوری نوین به نام مهندسی تکنولوزی فناوری اطلاعات را شکل داده که اکنون به عنوان یکی از محورهای مهم راهبردی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح می باشد. با توجه به نقش اساسی و مهم فناوری اطلاعات در بخش های زیربنایی اقتصاد کشور و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی، بیش از هر چیز نیاز به تربیت کارشناسانی است که همزمان دارای دانش فنی و توانایی های علمی و عملی در این حوزه باشند.

مشاغل قابل احراز:
  • کارشناس فناوری اطلاعات
  • طرح و برنامه ساز سیستمهای اطلاعاتی